Privacyverklaring

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.
Deze verklaring is opgesteld op 14 mei 2018.
De Geus Langedijk is gevestigd in Broek op Langedijk. Het bedrijf omvat een Sports Club, Zwem Club en Evenementen centrum inclusief horeca. Onze privacy verklaring is ook van toepassing op gegevens van medewerkers en (zakelijke) relaties.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Email adres
• Geboortedatum (sport/zwem)
• Digitale foto (sport)
• Betalingsgegevens zoals bankrekening nummer
• Kopie identiteitsbewijs (medewerkers en opdrachtnemers)
• CV (medewerkers en opdrachtnemers)
• Gegevens over functioneren en beoordelen (medewerkers)

In ons privacy beleid is vastgelegd hoe de Geus Sport & Events met deze persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig? 
De Geus Sport & Events heeft persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) na te kunnen komen. Wij gebruiken deze gegevens voor:
• Incasseren van lidmaatschappen
• Uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op evenementen
• Toegangscontrole
• Communicatie met onze klanten over wijzigingen in de dienstverlening
• Communicatie met onze klanten over wijzigingen in de overeenkomst
• Het communiceren over vragen of klachten
• Onderzoek naar kwaliteit van de dienstverlening
• Intern beheer van de organisatie
• Uitvoeren van betalingen aan crediteuren
• Het uitvoeren van een accountantscontrole
• Voeren van salaris administratie
• Voeren van medewerkers administratie
• Communicatie met medewerkers en opdrachtnemers die direct is gerelateerd aan de belangrijke informatie ten aanzien van de bedrijfsvoering
• Nakomen van wettelijke verplichtingen
• Verwerken van sollicitaties

Hoe gebruiken we persoonsgegevens 
De Geus Sport & Events verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij verstrekken nooit zonder toestemming gegevens van klanten, medewerkers of andere relaties.

Nieuwsbrief en Acties 
Wij houden onze klanten en relaties alleen na het geven van toestemming op de hoogte via nieuwsbrieven en acties.

Digitale media en beeldmateriaal 
Wij maken binnen onze organisatie geen camera opnamen. Wij maken ook geen ongevraagde foto’s of film van mensen die daarop herkenbaar in beeld zijn gebracht.

Geheimhouding 
Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat daar zorgvuldig mee om en heeft een privacy verklaring ondertekend.

Toegang tot gegevens 
Alleen medewerkers die dit voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben krijgen toegang tot gegevens voor zover zij deze nodig hebben.

Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging 
Wij nemen organisatorische technische beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties 
De Geus Sport & Events gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om gegevens te delen met partijen die werkzaamheden voor ons verrichten. Met deze partijen sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin staat waarvoor zij deze gegevens mogen gebruiken en hoe zij ermee om moeten gaan. Ook dienen zij de gegevens te beveiligen.

Welke rechten heeft u 
Verzoeken tot inzage in de persoonsgegevens kunnen via de website www.geus.nl schriftelijk worden aangevraagd. Elk natuurlijk rechtspersoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens.
De navolgende gegevens zullen niet worden vertrekt:
• Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik
• Persoonsgegevens van derden
• Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art.23 AVG.

Het recht van verwijdering 
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst.

Recht van verzet 
In verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden kan een betrokkene verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens of tegen ongevraagd gebruik van gegevens of beeldmateriaal.
Het verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd te worden aangediend en is aan de Geus Sport & Events ter beoordeling.

Het recht van dataportabiliteit 
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegvens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst. In het geval van directe marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Persoonsgegevens en digitale media 
Bij het invullen van een contactformulier op de website of het sturen van een E-mail worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor het afhandelen van de vraag.
De verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden bewaard.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Wij helpen u graag als uw klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de Privacy wetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezicht houder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging in deze privacy verklaring 
De Geus Sport & Events kan wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring.